ในกรณีที่มีการสอบสวนหรือดำเนินคดีโดยรัฐบาลหรืออะไรที่คล้ายกัน ข้าพเจ้าไม่ได้มีความเกี่ยวข้องอะไรกับเว็บไซต์นี้ หรือบุคคลที่ใช้งานเว็บไซต์ ข้าพเจ้าไม่ทราบว่าตัวข้าพเจ้านั้นเข้ามาอ่านหน้าได้ด้วยสาเหตุอันใด ข้าพเจ้าอาจถูกบุคคลที่สามส่งลิงค์ให้ข้าพเจ้ามาเข้าอ่านข้อความนี้ ข้าพเจ้าขอยืนยันว่า ข้าพเจ้าไม่ได้สนับสนุนการกระทำที่เกิดจากใช้งานเว็บไซต์นี้โดยใดๆ
In case of an investigation by any federal entity or similar, I do not have any involvement with this website or with the people who uses it, I do not know how I am here, probably got a link from third party, I do not support any actions by the webmaster of this site.
連邦機関などによる調査の場合、私はこのウェブアプリケーションまたはその中の人々と関与していません。私はここにどのように住んでいるのか知りません。おそらく第三者によって追加されたものです。このウェブアプリケーションのメンバーによる
En caso de una investigación por parte de cualquier entidad federal o similar, no tengo ninguna participación con este grupo o con las personas que forman parte de él, no sé cómo estoy aquí, probablemente agregado por un tercero, no apoyo ninguna acción por los miembros de este grupo.
Im Falle einer Untersuchung durch eine föderale Einrichtung oder ähnliches habe ich keine Beteiligung an dieser Gruppe oder den Menschen darin, ich weiß nicht, wie ich hier bin, wahrscheinlich von einem Dritten hinzugefügt, ich unterstütze keine Maßnahmen von den Mitgliedern dieser Gruppe.

如果任何联邦实体或类似机构进行调查,我与该团体或其中的人员没有任何关系,我不知道我在这里,可能是由第三方添加,我不支持任何行动由这个小组的成员。
В случае расследования со стороны какого-либо федерального субъекта или аналогичного, я не имею никакого отношения к этой группе или к людям в ней, я не знаю,

ด้วยเกล้าด้วยแกงอ่อม หมูกระทะ,
SinglePlayerZ
Read this article